Specialpedagogik

Skolan idag är inte anpassade efter allas förutsättningar. Runtom i världen blir en stor grupp barn åsidosatta,
bland dessa finns barnen med intellektuella funktionsnedsättningar.

Barn med intellektuella funktionsnedsättningar behöver möjlighet att lära sig utifrån de förutsättningar de har. Det kan handla om att de behöver kognitiva hjälpmedel eller extra stöd under utbildningen. Miljön och undervisningen måste därför anpassas till barns olika förmågor. För att detta ska vara möjligt behöver lärare ha kunskapen om pedagogiska metoder som passar för alla och hur de kan möta barn med olika intellektuella funktionsnedsättningar.

In english
Today the school is not suited for everyone. Around the world a large group of children are neglected,
among these are the children with intellectual disabilities.

Children with intellectual disabilities needs opportunity to learn based on their abilities. It may be that they need cognitive aids or extra support during their education. The learning environment and the teaching must therefore adapt to the different abilities of children. For this to be possible teachers need to have the knowledge of teaching methods suitable for all and how they can meet with children with intellectual disabilities.