Specialpedagogik

Skolan idag är inte anpassade efter allas förutsättningar! Runtom i världen blir en stor grupp barn åsidosatta, bland dessa finns barnen med intellektuella funktionsnedsättningar.

Barn med intellektuella funktionsnedsättningar behöver möjlighet att lära sig utifrån de förutsättningar de har. Det kan handla om att de behöver kognitiva hjälpmedel eller extra stöd under utbildningen.

Miljön och undervisningen måste därför anpassas till barns olika förmågor. För att detta ska vara möjligt behöver lärare ha kunskapen om pedagogiska metoder som passar för alla och hur de kan möta barn med olika intellektuella funktionsnedsättningar.